Khoan Tốc Độ Cao, Khoan Tác Động Khoan Tốc Độ Thấp And More

1/4"/3/8"/1/2" Loại thu thập , Loại súng ngắn hoặc loại thẳng ,Tốc độ cao 20000 vòng / phút, Và tốc độ 800-400 vòng / phút, khoan tác động .

inquire add basket Chỉ: mặt hàng trên mỗi trang
inquire add basket Chỉ: mặt hàng trên mỗi trang
Nhóm của Khoan tốc độ cao, khoan tác động, khoan tốc độ thấp đã được trình bày ở trên, muốn biết thêm Khoan tốc độ cao, khoan tác động, khoan tốc độ thấp Không khí khí nén khoan thẳng loại và loại súng ngắn,, Xin vui lòng Liên hệ chúng tôi.


«
Mã QR
Liên hệ chúng tôi
chào mừng đén với website của chúng tôi ! Hy vọng hợp tác với nhau !